Haldusteenus

Pakume haldusteenuseid nii kompleksselt kui eraldi, vastavalt kliendi soovile ja vajadusele. Haldusteenus on objekti tegevjuhtimine ning selle administreerimine. See sisaldab kinnisvaraomaniku kohustuste kandmist (vastavalt volitustele), tugi- ja lisateenuste osutamist ja tarbimisteenuste vahendamist. Haldusteenust korraldab haldur, kes täidab omanikel lasuvaid kohustusi tulenevalt korteriomanike üldkoosoleku otsustest.   Kinnisvarahaldur on isik, kes korraldab järgmist:

1. Korteriomanike üldkoosolekud

1.1. Koosolekute teadete koostamine ja edastamine
1.2. Üldkoosolekute korraldamine ja läbiviimine
1.3. Koosolekute juhatamine ja protokollimine
1.4. Majanduskava koostamine vastavalt üldkoosoleku otsusele
1.5. Remondiplaanide koostamine vastavalt üldkoosoleku otsusele

2. Üldkoosolekutel vastu võetud otsuste elluviimine
3. Hoolduseks ja/või remondiks hinnapakkumiste võtmine
4. Elamu haldamiseks vajalike ühekordsete tööde organiseerimine
5. Remonditööde ja omanikujärelvalve korraldamine

6. Võlglastega tegelemine

6.1. Võlglastega suhtlemine
6.2. Võlglastele meeldetuletuskirjade koostamine ja edastamine
6.3. Kohtuhagi esitamis korral vajalike dokumentide ettevalmistamine ja edastamine

7. lepingud

7.1. Lepingute ettevalmistamine
7.2. Lepingute muudatuste ettevalmistamine ja vormistamine
7.3. Lepingute sõlmimine
7.3. Lepingute registri pidamine
7.4. Lepingute haldamine (n prügiveoleping)
7.5. Lepingutest tulenev asjaajamine

8. Üldarvestite näidud

8.1. Vee ja kütte (elektri) üldnäitude korjamine
8.2. Üldarvestite näitude esitamine teenuseosutajatele

9. Prügiveo korraldamine
10. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse korraldamine
11. Elamu kindlustamise korraldamine
12. Lisateenuste korraldamine
13. Laenudokumentide koostamine ja vormistamine
14. Majaelanike suulistele ja kirjalikele päringutele vastamine
15. Konsultatsiooniteenus majaelanikele
16. Korteriomanike esindamine (volituste piires) kolmandate isikute ees
17. Informatsiooni liikumise korraldamine korteriomanikele elamuga seotud küsimustes
18. Hoone passi pidamine
19. Korterelamu haldamise ja majandamise vastuvõtmine/üleandmine
20. Elanike vastuvõtt
21. Kaebuste ja kodukorravastaste rikkumiste menetlemine

Nimetatud haldusteenuse punktide täitmise ulatus ja rakendamine sõltub korteriomanike üldkoosoleku otsustest ja nende vastavast sisust.

Teenuse hind lepitakse kokku vastavalt kliendi soovile ja kliendile esitatud hinnapakkumuse alusel.